Bir tarafta bu form aracılığı ile kayıt işlemini gerçekleştiren (bundan böyle “Temsilci” olarak anılacaktır) ile diğer taraftan Gaziler Mahallesi 1796 Sokak No 17 Daire 2 GEBZE-KOCAELİ adresinde mukim Kumanyacı Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (bundan böyle “KUMANYACI A.Ş.” olarak anılacaktır), aşağıdaki hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır:

1. İşbu sözleşme, KUMANYACI A.Ş. Temsilciliği kayıt sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır ve Temsilciye KUMANYACI A.Ş. tarafından bir KUMANYACI A.Ş. Temsilci Kod Numarası verilmesi halinde yürürlüğe girer.
2. Temsilci, işbu sözleşme kapsamındaki çalışmalarını, vergi ve diğer tüm ilgili mevzuat açısından kendi nam ve hesabına yürütecek olup, KUMANYACI A.Ş.’nin çalışanı, yasal temsilcisi ya da acentesi değildir. Temsilci, KUMANYACI A.Ş. namına üçüncü kişilere karşı herhangi bir yükümlülük altına girme hak ve yetkisine sahip değildir. Temsilciye faaliyet göstermesi amacıyla herhangi bir münhasır coğrafi bölge yetkilendirmesi yapılmamıştır. Temsilcinin kendi müşteri ve satış ekibini oluştururken üçüncü bir kişinin KUMANYACI A.Ş. ile bir KUMANYACI A.Ş. Temsilci Sözleşmesi yapmasına yapabileceği aracılık, KUMANYACI A.Ş.’yi sınırlı bir temsil yetkisidir. Bu yetki, hiçbir şekilde burada açıkça belirtilmiş amacı aşacak şekilde yorumlanamaz.
3. Temsilci, işbu Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini 2. maddede belirtildiği üzere kendi nam ve hesabına yürütmekte olması nedeniyle bu faaliyetinden doğabilecek tüm risk, borç, sorumluluk, masraf, vergi, harç ve benzeri yükümlülükler Temsilci’nin kendisine aittir. Temsilcinin KUMANYACI A.Ş.’den sağlayacağı kişisel satış ve diğer ağ satışı gelirleri stopaj kesintisi yapılarak ödenecektir.
4. Temsilci, KUMANYACI A.Ş. Temsilcilik faaliyetini sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatlarına uygun olarak yürütebilir ve satış metodu olarak sadece doğrudan satış (kapıdan kapıya satış) yöntemini kullanabilir.
5. Temsilci, faaliyeti sırasında kendisine KUMANYACI A.Ş. tarafından sağlanan ürünlerden satın alır, onları satmak amacıyla tanıtımlarını yapar ve bu faaliyetinin KUMANYACI A.Ş. tarafından konulan ve Temsilciler’e duyurulan kurallara ve yürürlükte olan kanun ve mevzuatlara uygun olarak yürütür. Temsilci, KUMANYACI A.Ş. tarafından yayınlanan “Sözleşme” ve “Kazanç Planı” belgelerinin ve bu belgelerde ileride yapılabilecek tüm değişikliklerin işbu Sözleşme eki mahiyetinde olduğunu, bu belgelerdeki tüm hususlar hakkında tam bilgi sahibi bulunduğunu ve bu hususlara uyacağını kabul etmiştir.
6. Temsilci, KUMANYACI A.Ş.’nin Temsilcilik faaliyetine ilişkin kuralları ve Temsilci olarak KUMANYACI A.Ş.’den kazancını belirleyen prim, komisyon ve kazanç planlarını, önceden duyurarak tek taraflı olarak değiştirebileceğini ve bu değişikliklerin duyuruda belirtilen tarihte yürürlüğe gireceğini de kabul etmiştir.
7. Temsilci, faaliyeti sırasında KUMANYACI A.Ş. markasının ve KUMANYACI A.Ş. tarafından kendisine sağlanan ürünlerin markalarının itibarına zarar verebilecek herhangi bir davranışta veya sözlü ya da yazılı beyanda bulunamaz.
8. Temsilci, KUMANYACI A.Ş.’nin önceden yazılı onayı olmaksızın yazılı, sesli ve görsel medya araçlarını kullanarak ve/veya internet üzerinde KUMANYACI A.Ş. ile ilişkili herhangi bir demeç ve/veya röportaj veremez, programlara katılamaz, yazı ve reklam yayınlayamaz, web sitesi açamaz. Temsilci, faaliyeti sırasında sadece KUMANYACI A.Ş. tarafından açıkça izin verilmiş tanıtım malzemelerini kullanabilir.
9. Temsilci gerek ürünler ve gerekse de Temsilcilerin kazanç olanaklarına ilişkin olarak KUMANYACI A.Ş. tarafından onaylanmamış ve/veya devlet organları tarafından yasaklanmış ifadeleri yazılı ya da sözlü olarak kullanamaz.
10. KUMANYACI A.Ş., Temsilci’nin KUMANYACI A.Ş. tarafından belirlenmiş kurallara uygun hareket etmediği kanaatine varması durumunda Temsilci’nin yazılı olarak bildirmiş olduğu ve KUMANYACI A.Ş. kayıtlarında bulunan adresine yazılı bildirimde bulunarak derhal ve tek taraflı olarak Temsilciliği askıya alabilir ve/veya feshedebilir.
11. Temsilci, dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe belirtmeksizin, yazılı olarak beyanda bulunarak kendi Temsilciliğini sona erdirme hakkına sahiptir. Temsilciliğin sona ermesi, bu yazılı beyanın KUMANYACI A.Ş.’ye ulaştıktan sonra KUMANYACI A.Ş. tarafından kabul edilmesiyle yürürlüğe girer.
12. Fesih ne suretle yapılmış olursa olsun Temsilci, fesih tarihine kadar KUMANYACI A.Ş. nezdindeki hesabında birikmiş olan tutar dışında KUMANYACI A.Ş.’den herhangi bir menfaat ya da tazminat talebinde bulunamaz.
13. İşbu Sözleşme, yürürlüğe girmesini izleyen imza tarihinden itibaren Temsilci’nin 3 (üç) ay içinde herhangi bir sipariş vermemesi halinde KUMANYACI A.Ş. tarafından Temsilci’ye herhangi bir ihbarda bulunmasına gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedilebilir.
14. KUMANYACI A.Ş., Temsilci’nin vermiş olduğu herhangi bir siparişin tümünü veya bir kısmını işleme almama, işleme alınmış bir siparişini de daha sonra iptal etme hakkına sahiptir.
15. Temsilciliğin herhangi bir nedenle sona ermesinden sonra Temsilcinin kendisi yeniden Temsilci olmak üzere başvuramaz. 
16. İşbu sözleşme, tarafları bağladığı kuvvette tarafların kanuni mirasçılarını da bağlar. İşbu sözleşme maddelerinden herhangi biri, herhangi bir nedenle uygulanamaz veya geçersiz sayılır ya da iptal edilirse, bu durum sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğine etki etmez.
17. Temsilci tarafından KUMANYACI A.Ş.’ye verilen kişisel bilgiler, KUMANYACI A.Ş. tarafından işin gereklerine uygun olarak kullanılır, gerektiği takdirde yasal mercilere ve bu işin geliştirilmesine katkısı olacağı düşünülen, KUMANYACI A.Ş.’nin mal veya hizmet tedarikçilerine verilebilir.
18. Temsilci, Temsilciliğini KUMANYACI A.Ş.’nin önceden yazılı onayı olmaksızın üçüncü bir kişi ya da kuruluşa devredemez veya bir başka kişi ya da kuruluşu Temsilciliği’ne ortak olarak alamaz. KUMANYACI A.Ş., Temsilcinin bu yöndeki bir talebini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin reddetme hakkına sahiptir. Temsilci, temsilciliğini ancak KUMANYACI A.Ş.’nin kabul etmesi halinde bir başka gerçek kişiye devredebilir.
19. Temsilci, KUMANYACI A.Ş. tarafından kendisine sağlanan ve/veya Temsilcilik faaliyeti sırasında edindiği, KUMANYACI A.Ş.’ye ait ticari sırları, planları, diğer Temsilcilere ait bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere KUMANYACI A.Ş.’ye özgü ticari bilgileri, KUMANYACI A.Ş. Temsilciliği faaliyeti dışında bir amaçla kullanmamayı kabul etmiştir.
20. Temsilci, kişisel öyküsünün, fotoğraflarının ve yapılan ses ve görüntü kayıtlarının KUMANYACI A.Ş. ile ilgili promosyon malzemelerinde kullanılabileceğini ve bu kullanımlara ilişkin tüm haklarından feragat ettiğini kabul etmiştir.
21. Temsilci, işbu Sözleşmede bildirdiği adresteki değişiklikleri yazılı olarak KUMANYACI A.Ş.’ye bildirmediği takdirde bu adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
22. Taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir anlaşmazlıkta KUMANYACI A.Ş. defter ve kayıtları münhasır delil sayılır. İşbu Sözleşmenin yorumunda ve işbu Sözleşmeden doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda GEBZE mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olup, Türkiye Cumhuriyeti Kanun ve mevzuatları uygulanır.
23. Temsilci, aşağıda yer alan “KABUL EDİYORUM” düğmesini tıklamasıyla 23 maddeden ibaret işbu belirsiz süreli Sözleşme’nin koşullarına bağlı kalacağını kabul etmiştir.